W dniu 15 września Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie, odbył się Walny Zjazd Delegatów Oddziałów Stowarzyszenia Muzealników Polskich. W Walnym Zjeździe Delegatów Oddziałów, łącznie wzięło udział 101 osób z czynnym prawem wyborczym, które m.in. wybrały nowe władze statutowe stowarzyszenia na kadencję 2022-2026 oraz co istotne – uchwaliły projekt nowego Statutu Stowarzyszenia Muzealników Polskich, nad którym pracowano w trakcie minionych kilku lat.
Poniżej prezentujemy tekst nowego statutu:

Rozdział I. Postanowienia Ogólne

§ 1

 1. Stowarzyszenie Muzealników Polskich, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest zrzeszeniem dobrowolnym, samorządnym i trwałym, skupiającym polskich muzealników, o których mowa w rozdziale 5 ustawy o muzeach z dnia 21 listopada 1996 r., oraz innych pracowników polskich muzeów.
 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Miasto Kraków, a terenem jego działania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. W celu realizacji zadań statutowych Stowarzyszenie może również prowadzić działalność poza granicami kraju.
 3. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych, zagranicznych i międzynarodowych organizacji oraz stowarzyszeń. Decyzje w sprawie członkostwa podejmuje Zarząd Główny Stowarzyszenia w drodze uchwały.
 4. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i używa pieczęci z napisem: „Stowarzyszenie Muzealników Polskich. Zarząd Główny”. Oddziały terenowe Stowarzyszenia używają pieczęci z napisem: „Oddział … Stowarzyszenia Muzealników Polskich”, według graficznego wzorca przyjętego przez Zarząd Główny w drodze uchwały.
 5. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z tej działalności służy wyłącznie realizacji celów statutowych Stowarzyszenia i nie może być przeznaczany do podziału pomiędzy jego członków.
 6. Stowarzyszenie zostało zawiązane na czas nieokreślony i działa w szczególności na podstawie:
 7. ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach,
 8. niniejszego Statutu.
 9. Stowarzyszenie może tworzyć oddziały terenowe, a w razie potrzeby także inne czasowe formy działalności. Oddziały terenowe tworzone są w sposób odpowiadający podziałowi administracyjnemu terenu Rzeczpospolitej Polskiej na województwa. Oddziały Stowarzyszenia mogą posiadać osobowość prawną. Zasady tworzenia oddziałów trenowych zawarte zostały w Rozdziale V niniejszego Statutu. Inne czasowe formy działalności powołuje, nadzoruje i rozwiązuje Zarząd Główny lub Zarząd Oddziału Stowarzyszenia.

Rozdział II. Cele i działalność Stowarzyszenia

§ 2

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. podejmowanie inicjatyw służących rozwojowi instytucjonalnemu muzeów oraz zawodowemu pracowników muzeów,
 2. rzecznictwo publiczne w sprawach muzealnictwa i pracowników muzeów.

§ 3

Do osiągnięcia swych celów Stowarzyszenie dąży poprzez:

 1. ochronę, upowszechnianie i promocję polskiego muzealnictwa;
 2. występowanie w obronie statusu społecznego i interesów zawodowych muzealników polskich oraz  innych pracowników polskich muzeów oraz prezentowanie ich opinii, potrzeb, postulatów  wobec rożnych instytucji;
 3. wspieranie gromadzenia, dokumentowania i konserwacji zabytków związanych z dziedzictwem będącym pod opieką polskich muzeów;
 4. wspieranie statutowej działalności muzeów polskich;
 5. koordynowanie prac nad zachowaniem i propagowaniem dziedzictwa polskich muzeów;
 6. upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy z zakresu muzealnictwa oraz kształtowanie postaw sprzyjających dbałości o zachowanie dziedzictwa kulturowego;
 7. inicjowanie i prowadzenie badań naukowych z zakresu muzealnictwa;
 8. podejmowanie inicjatyw o charakterze naukowym, dydaktycznym i popularyzatorskim;
 9. współdziałanie z dyrekcjami muzeów, organizatorami, związkami zawodowymi i stowarzyszeniami pokrewnymi w kraju i zagranicą w zakresie wynikającym z celów Stowarzyszenia;
 10. prowadzenie działalności wydawniczej związanej tematycznie z celami Stowarzyszenia;
 11. współdziałanie z pokrewnymi stowarzyszeniami oraz instytucjami w kraju i zagranicą;
 12. inicjowanie i opiniowanie aktów prawnych dotyczących muzealnictwa i ochrony zabytków.

Rozdział III. Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 4

Stowarzyszenie składa się z członków:

 1. zwyczajnych,
 2. honorowych,
 3. wspierających,
 4. instytucjonalnych.

§ 5

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać każdy pracownik muzeum działającego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 26 listopada 1996 o muzeach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 385).
 2. Członków zwyczajnych przyjmuje, na podstawie pisemnych deklaracji, Zarząd Oddziału terenowego.
 3. Każdy z członków zwyczajnych Stowarzyszenia może należeć do jednego Oddziału terenowego, niezależnie od miejsca pracy lub zamieszkania.
 4. W przypadku rozwiązania lub likwidacji danego Oddziału terenowego Stowarzyszenia  członek zwyczajny może zapisać się do innego Oddziału terenowego..
 5. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może pozostać osoba niezatrudniona w muzeum, po zakończeniu stosunku pracy z muzeum, w tym w wyniku przejścia na emeryturę lub rentę.

§ 6

1.      Godność członka honorowego Stowarzyszenia nadaje Walny Zjazd Delegatów Oddziałów, osobom wybitnie zasłużonym na polu muzealnictwa lub dla rozwoju Stowarzyszenia, na wniosek  złożony przez  Zarząd Główny.

2.      Członkowie honorowi korzystają z wszelkich praw członków zwyczajnych, natomiast nie opłacają składek.

§ 7

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna, która wspiera Stowarzyszenie  poprzez uiszczanie na jego rzecz  ustalonych składek bądź dotacji lub udziela pomocy w innej, ustalonej przez Zarząd Główny formie.
 2. Członków wspierających będących osobami fizycznymi przyjmuje Zarząd Oddziału lub Zarząd Główny na podstawie pisemnych deklaracji.
 3. Członków wspierających będących osobami prawnymi przyjmuje Zarząd Główny na podstawie pisemnych deklaracji.
 4. Członkowie wspierający będący osobami prawnymi działają w Stowarzyszeniu za pośrednictwem upoważnionych przedstawicieli.
 5. Członkowie wspierający  korzystają z wszelkich praw członków zwyczajnych za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego

§ 8

 1. Członkiem instytucjonalnym Stowarzyszenia może zostać muzeum lub inna jednostka działająca na rzecz ochrony oraz propagowania dziedzictwa kulturalnego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
 2. Członkowie instytucjonalni Stowarzyszenia są zobowiązani do opłacania składek członkowskich w ustalonej przez Zarząd Główny wysokości, z której to składki 25% otrzymuje Oddział terenowy Stowarzyszenia na terenie którego członek instytucjonalny ma swoją główną siedzibę, natomiast  75 % – Zarząd Główny.
 3. Członków instytucjonalnych przyjmuje Zarząd Główny na podstawie pisemnych deklaracji
 4. Członkowie instytucjonalni działają w Stowarzyszeniu za pośrednictwem upoważnionych przedstawicieli.
 5. Członkowie instytucjonalni korzystają z wszelkich praw członków zwyczajnych za wyjątkiem biernego prawa wyborczego. Na Walnych Zgromadzeniach Członków Oddziału zaproszeni członkowie instytucjonalni posiadający główną siedzibę na terenie danego oddziału, posiadają głos doradczy.

§ 9

Członkowi Stowarzyszenia przysługuje prawo:

 1. uczestniczenia we wszystkich zjazdach, zebraniach, konferencjach i innych przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie;
 2. korzystania z czynnego prawa wyborczego – z wyjątkiem  członków wspierających będących osobami prawnymi; członkowi korzystającemu z czynnego prawa wyborczego przysługuje jeden głos;
 3. korzystania z  biernego prawa wyborczego, w przypadku bycia członkiem zwyczajnym co najmniej od 6 miesięcy;
 4. korzystania ze zbiorów, urządzeń i środków będących w dyspozycji Stowarzyszenia;
 5. korzystania z innych uprawnień wynikających z uchwał Zarządu Głównego oraz porozumień i umów zawartych przez władze Stowarzyszenia.

§ 10

Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek:

a)      brać udział w pracach Stowarzyszenia;
b)      przestrzegać postanowień statutu, regulaminów, uchwał i zarządzeń władz Stowarzyszenia;
c)      terminowo opłacać składkę członkowską w wysokości ustalonej przez Walny Zjazd Delegatów Oddziałów lub Zarząd Główny – w przypadku członków wspierających i instytucjonalnych;
d)      przestrzegać solidarności koleżeńskiej i dbać o rozwój Stowarzyszenia.

§ 11

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

a)      dobrowolnego wystąpienia,
b)      skreślenia bądź wykluczenia,
c)      śmierci.

§ 12

 1. Pisemne oświadczenie o wystąpieniu członek jest obowiązany skierować do Zarządu Oddziału, którego jest członkiem lub do Zarządu Głównego.
  1. Skreślenia członka z listy członków dokonuje Zarząd Oddziału, z powodu zalegania przez niego z opłatą składek członkowskich za okres przekraczający 12 miesięcy, pomimo dwukrotnego skierowania do członka pisemnego upomnienia. Od tej decyzji przysługuje skreślonemu prawo odwołania się w ciągu 30 dni do Zarządu Głównego.
  1. Wykluczenie członka ze Stowarzyszenia następuje na mocy uchwały Zarządu Oddziału lub Zarządu Głównego w przypadku:
  1. prawomocnego skazania członka Stowarzyszenia za przestępstwo przez sąd powszechny;
  1. poważnego naruszenia postanowień statutu i działania na szkodę Stowarzyszenia, orzeczonych wyrokiem sądu koleżeńskiego;
  1. popełnienia czynu sprzecznego z kodeksem etyki ICOM, orzeczonego wyrokiem sądu koleżeńskiego,
  1. Osoby skreślone lub wykluczone ze Stowarzyszenia mogą się ubiegać o ponowne członkostwo po upływie 2 lat od daty skreślenia lub wykluczenia. W przypadku osoby skreślonej, dodatkowym warunkiem ponownego wpisania na listę członków jest wpłacenie  na rzecz Stowarzyszenia kwoty będącej równowartością  zaległych składek.

Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia

§ 13

1.      Władze Stowarzyszenia dzielą się na naczelne i oddziałowe.

2.      Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:

a)      Walny Zjazd Delegatów Oddziałów,
b)      Zarząd Główny,
c)      Główna Komisja Rewizyjna,
d)      Sąd Koleżeński.

3.      Władzami oddziałowymi Stowarzyszenia są:

a)      Walne Zgromadzenie Członków Oddziału,
b)      Zarząd Oddziału,
c)      Komisja Rewizyjna Oddziału.

§ 14

1.      Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4lata.

2.      Wszystkie władze Stowarzyszenia są wybierane w wyborach tajnych. Prezes Stowarzyszenia i prezesi oddziałów są wybierani w odrębnych głosowaniach. Warunkiem wyboru jest uzyskanie ponad połowy oddanych głosów i uplasowanie się na miejscu mandatowym.

3.      W przypadku wygaśnięcia mandatów w trakcie trwania kadencji(np. w razie zrzeczenia się mandatu, skreślenia z listy członków, wykluczenia lub śmierci) władze Stowarzyszenia mają prawo kooptacji nowych członków na miejsce brakujących mandatów w liczbie nie przekraczającej l/3składu wybranego przez Walny Zjazd Delegatów bądź Walne Zgromadzenia Oddziału.

4.      Gdy liczba brakujących mandatów przekracza l/3 początkowego składu danego ogniwa władz Stowarzyszenia, obsadzane są one w trybie wyborów uzupełniających, na Nadzwyczajnym Walnym Zjeździe delegatów zwołanym przez Zarząd Główny lub na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Oddziału zwołanym przez Zarząd Oddziału.

5.      Wszystkie funkcje w Stowarzyszeniu jego członkowie pełnią społecznie. Władze  Stowarzyszenia mogą zatrudniać pracowników do wykonywania prac na rzecz Stowarzyszenia. W przypadku umów zawieranych pomiędzy Stowarzyszeniem a członkami Zarządu Głównego, a także we wszelkich sprawach związanych z tymi umowami, Stowarzyszenie reprezentowane jest przez przedstawiciela Głównej Komisji Rewizyjnej  wskazanego w uchwale tego organu.

§ 15

Uchwały władz Stowarzyszenia, poza wyjątkami przewidzianymi w statucie, zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej l/2 ogólnej liczby uprawnionych do głosowania. Na wniosek członka władz Stowarzyszenia głosowanie może być utajnione.

Walny Zjazd Delegatów Oddziałów

§ 16

Walny Zjazd Delegatów Oddziałów jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

§ 17

1.      W Walnym Zjeździe Delegatów Oddziałów biorą udział z głosem decydującym na podstawie uzyskanego mandatu delegaci Oddziałów wybrani na Walnych Zgromadzeniach Oddziałów na czteroletnią kadencję według następującego klucza: 1 delegat na 10 członków plus 1 delegat na rozpoczętą dziesiątkę. Do puli nie wlicza się wybranego Prezesa Oddziału otrzymującego mandat Delegata z urzędu. Warunkiem wyboru jest uplasowanie się na miejscu mandatowym.  W Walnym Zjeździe Delegatów Oddziałów biorą udział także  z głosem decydującym członkowie instytucjonalni.

2.  W Walnym Zjeździe Delegatów Oddziałów uczestniczą z głosem doradczym, jeśli nie są zarazem delegatami:

a) członkowie Zarządu Głównego,
b) członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej,
c) członkowie Sądu Koleżeńskiego,
d) członkowie honorowi,
g) osoby zaproszone przez Zarząd Główny.

§ 18

1.      Walne Zjazdy Delegatów Oddziałów mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.

2.      Zwyczajne Walne Zjazdy Delegatów zwołuje Zarząd Główny co cztery lata.

3.      Nadzwyczajne Walne Zjazdy Delegatów Oddziałów zwołuje Zarząd Główny:

a)      z własnej inicjatywy,
b)      na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej,
c)      na wniosek co najmniej 1/3 Zarządów Oddziałów,
d)      na wniosek co najmniej 1/5 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.

4.      Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów Oddziałów obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których został zwołany.

§ 19

1.      Zarząd Główny ustala termin, miejsce, tryb uczestnictwa i porządek obrad Walnego Zjazdu Delegatów Oddziałów oraz zawiadamia o tym Zarządy Oddziałów, a te z kolei zawiadamiają Delegatów ze swoich oddziałów nie później niż na 30 dni przed ustalonym terminem.

2.      Zarządy Oddziałów oraz członkowie Stowarzyszenia, w liczbie co najmniej 3, mają prawo zgłosić wnioski do porządku dziennego Walnego Zjazdu Delegatów Oddziałów, najpóźniej na 10 dni przed jego terminem, na ręce Sekretarza Generalnego.

3.      O uzupełnieniu porządku dziennego decyduje Walny Zjazd Delegatów Oddziałów. To samo dotyczy wniosków nagłych, zgłoszonych w ciągu obrad Walnego Zjazdu Delegatów Oddziałów.

4.      Przedmiotem nagłego wniosku nie mogą być sprawy rozporządzania majątkiem nieruchomym Stowarzyszenia oraz zmiany w statucie i wniosek o rozwiązanie się Stowarzyszenia.

§ 20

1.      Do kompetencji Walnego Zjazdu Delegatów Oddziałów należy:

 1. uchwalanie programu działalności Stowarzyszenia oraz ustalanie wytycznych do jego gospodarki finansowej;
 2. wybór w tajnych głosowaniach Prezesa oraz członków Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego;,
 3. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego;
 4. podejmowanie na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej uchwały o udzieleniu absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego;
 5. podejmowanie uchwał o nadaniu lub pozbawieniu godności członka honorowego;
 6. ustalanie wysokości składek członkowskich członków zwyczajnych;
 7. zatwierdzanie i zmienianie regulaminu obrad Walnego Zjazdu Delegatów;
 8. podejmowanie uchwał o nabyciu, zbyciu lub obciążeniu nieruchomości należących do Stowarzyszenia;
 9. uchwalanie zmian statutu Stowarzyszenia;
 10. podjęcie uchwały o rozwiązaniu się Stowarzyszenia.

2.  Uchwały dotyczące spraw ujętych w punktach: od h) do j) wymagają kwalifikowanej większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej l/2 ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.

Zarząd Główny

§ 21

Zarząd Główny, będący najwyższą władzą wykonawczą Stowarzyszenia, składa się z prezesa, prezesów Oddziałów Stowarzyszenia oraz członków wybranych przez Walny Zjazd Delegatów Oddziałów w liczbie o jedną osobę więcej od liczby członków prezesów Oddziałów.

§ 22

Do kompetencji Zarządu Głównego należy:

 1. kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie ze statutem, uchwałami i wytycznymi Walnego Zjazdu Delegatów Oddziałów;
 2. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;
 3. zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia;
 4. przygotowywanie projektów planu działania i preliminarza budżetowego Stowarzyszenia;
 5. przyjmowanie i skreślanie  członków wspierających i instytucjonalnych;
 6. rozpatrywanie odwołań członków skreślonych ze Stowarzyszenia przez Zarządy Oddziałów;
 7. stawianie wniosków o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego;
 8. tworzenie i rozwiązywanie Oddziałów oraz nadzorowanie ich działalności, rozstrzyganie skarg i zażaleń przeciw uchwałom Oddziałów;
 9. opracowanie regulaminu obrad Walnego Zjazdu Delegatów Oddziałów oraz opracowanie i przyjęcie regulaminów naczelnych władz Stowarzyszenia;
 10. uchwalanie i zmiana regulaminów oddziałowych władz Stowarzyszenia oraz regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Członków Oddziałów;
 11. zatrudnienie pracowników do wykonywania prac na rzecz Stowarzyszenia z określeniem zakresu ich obowiązków i wynagrodzeń, z zastrzeżeniem § 25 ust. 4 statutu;
 12. zawieszanie uchwał Walnych Zgromadzeń Oddziałów, uchylanie uchwał Zarządów Oddziałów, jeżeli są sprzeczne z obowiązującymi przepisami, postanowieniami statutu lub uchwałami władz Stowarzyszenia;
 13. podejmowanie uchwał o ustanowieniu zarządu komisarycznego w posiadającym osobowość prawną Oddziale Stowarzyszenia, w przypadku gdy jego działalność wykazuje rażące lub uporczywe naruszanie przepisów prawa lub statutu Stowarzyszenia;
 14. podejmowanie uchwał o odwoływaniu władz Oddziałów nieposiadających osobowości prawnej,  w przypadku gdy ich działalność wykazuje rażące lub uporczywe naruszanie przepisów prawa lub statutu Stowarzyszenia wraz ze wskazaniem osoby pełniącej/ osób pełniących obowiązki odwołanych władz, do czasu wyboru nowych władz;
 15. podejmowanie uchwał w sprawie przynależności Stowarzyszenia do organizacji międzynarodowych i innych organizacji krajowych;
 16. ustanawianie odznaczeń Stowarzyszenia i nadawanie ich wybranym przez siebie osobom fizycznym lub prawnym;
 17. podejmowanie wszelkich innych prac i przedsięwzięć zmierzających do urzeczywistniania statutowych celów Stowarzyszenia.

§ 23

 1. Do ważności uchwał Zarządu Głównego potrzebna jest obecność l/2 liczby jego członków i l/2 liczby członków Prezydium Zarządu Głównego. W razie równości głosów rozstrzyga głos prezesa, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Do ważności uchwał w sprawach wymienionych w § 22 pkt. l – n wymagana jest większość 2/3 głosów Zarządu Głównego przy jednoczesnej obecności 1/2 liczby jego członków i l/2 liczby członków Prezydium Zarządu Głównego. W razie równości głosów rozstrzyga głos prezesa.
 3. Pisma w imieniu Zarządu Głównego podpisują: prezes lub sekretarz generalny lub ich upoważnieni zastępcy, zaś zobowiązania finansowe – prezes i skarbnik lub jego upoważniony zastępca.

§ 24

1.      Posiedzenia Zarządu Głównego powinny odbywać się co najmniej dwa razy w roku.

2.      W posiedzeniach Zarządu Głównego mają prawo brać udział z głosem doradczym członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz inne osoby zapraszane przez Zarząd Główny.

§ 25

 1. Zarząd Główny wybiera spośród swoich członków Prezydium Zarządu Głównego, w skład którego wchodzi: prezes, dwóch wiceprezesów, sekretarz generalny i jego zastępca, skarbnik i jego zastępca oraz dwóch członków Prezydium.
 2. Prezydium Zarządu Głównego jest organem wykonawczym Zarządu Głównego, który
  w okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu Głównego kieruje działalnością Stowarzyszenia, zgodnie ze statutem oraz regulaminem działalności Prezydium uchwalonym przez Zarząd Główny. Regulamin działalności Prezydium określa m.in. kompetencje i uprawnienia Prezydium.
 3. Pracami Zarządu Głównego oraz Prezydium Zarządu Głównego kieruje prezes, zwołując posiedzenia, ustalając ich termin i miejsce oraz porządek obrad.
 4. Do realizacji swych zadań Prezydium Zarządu Głównego może powołać biuro i zatrudniać
  w nim pracowników, ustalając zakres ich obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności oraz wysokość wynagrodzenia. Czynności, związane z kierowaniem pracami biura, zatrudnianiem w nim pracowników, określaniem ich obowiązków, uprawnień, odpowiedzialności
  i wynagrodzenia, w imieniu Prezydium Zarządu wykonuje prezes.
 5. Posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż jeden raz na kwartał

Główna Komisja Rewizyjna

§ 27

1.      Główna Komisja Rewizyjna jest naczelnym organem kontrolnym Stowarzyszenia.

2.      W skład Głównej Komisji Rewizyjnej wchodzi trzech, wybranych przez Walny Zjazd Delegatów Oddziałów członków, którzy wybierają ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.

3.      Główna Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Walny Zjazd Delegatów Oddziałów.

§ 28

Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy:

 1. przeprowadzanie, przynajmniej raz w roku, kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej oraz opłacania składek członkowskich;
 2. występowanie do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontrolnych;
 3. składanie na Walnym Zjeździe Delegatów Oddziałów sprawozdań ze swojej działalności oraz stawianie wniosku o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego;
 4. nadzorowanie i kontrolowanie działalności komisji rewizyjnych w Oddziałach;
 5. w przypadkach szczególnej wagi występowanie do Zarządu Głównego z żądaniem zwołania nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów Oddziałów;
 6.  uchwalanie regulaminu dla komisji rewizyjnych Oddziałów.

§ 29

1.      Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Głównego.

2.      Główna Komisja Rewizyjna może podejmować czynności kontrolne we wszystkich agendach Stowarzyszenia.

Sąd Koleżeński

§ 30

 1. Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy naruszenia zasad statutowych i etycznych przez członków Stowarzyszenia oraz spory wynikłe pomiędzy członkami.
 2. Sąd Koleżeński składa się z trzech członków i dwóch zastępców, wybieranych przez Walny Zjazd Delegatów Oddziałów.
 3. Członkowie Sądu Koleżeńskiego wybierają spośród siebie przewodniczącego i sekretarza.
 4. Sąd Koleżeński działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Walny Zjazd Delegatów Oddziałów.
 5. Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie..
 6. Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego są bezwzględnie wiążące dla wszystkich członków Stowarzyszenia, których dotyczą oraz dla Zarządu Głównego, który jest zobowiązany
  do ich odpowiedniego egzekwowania.

ROZDZIAŁ V

Oddziały Stowarzyszenia

§ 31

 1. Utworzenie Oddziału Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego, na pisemny wniosek co najmniej 20 osób.
 2. Teren działania Oddziału określa Zarząd Główny, zgodnie z § 1 ust. 7 niniejszego statutu.
 3. Oddział Stowarzyszenia może uzyskać osobowość prawną za zgodą Zarządu Głównego, wyrażoną w formie uchwały. Stanowiąc o uzyskaniu osobowości prawnej przez Oddział, uchwała Zarządu Głównego zawiera zapisy dotyczące zasad gospodarowania majątkiem przez Zarząd Oddziału, sposobu reprezentowania, w szczególności zaciągania zobowiązań majątkowych przez Oddział oraz zawierania umów z członkami Zarządu Oddziału oraz zasad likwidacji Oddziału.
 4. Oddział Stowarzyszenia uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność po wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego. Wniosek o wpis oraz wniosek o wykreślenie Oddziału Stowarzyszenia z Krajowego Rejestru Sądowego składa Zarząd Główny. 
 5. Z chwilą wykreślenia z Krajowego Rejestru Sądowego Oddziału Stowarzyszenia z osobowością prawną traci on osobowość prawną, a Stowarzyszenie wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki tej jednostki.
 6. W przypadku rozwiązania Oddziału Stowarzyszenia posiadającego osobowość prawną, przeprowadza się jego likwidację. Majątek pozostały po likwidacji pozostaje majątkiem Stowarzyszenia.
 7. Wszystkie Oddziały Stowarzyszenia działają na podstawie niniejszego statutu.

§ 32

Oddziały zatrzymują na cele własne 50% składek członkowskich oraz 50% dochodu z prowadzonej przez siebie działalności. W razie rozwiązania Oddziału jego zasoby finansowe przechodzą na rzecz całego Stowarzyszenia.

Walne Zgromadzenie Członków Oddziału

§ 33

1.      Najwyższą władzą Oddziału jest Walne Zgromadzenie Członków Oddziału. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział z głosem decydującym wszyscy członkowie zwyczajni i honorowi Oddziału, a członkowie wspierający, instytucjonalni i osoby zaproszone – z głosem doradczym.

2.      Walne Zgromadzenie Członków Oddziału może być zwyczajne i nadzwyczajne.

3.      Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd Oddziału co rok, zawiadamiając członków o dacie miejscu i porządku obrad najpóźniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

4.      Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału:

a)      z własnej inicjatywy,
b)      na żądanie Komisji Rewizyjnej Oddziału,
c)      na wniosek Zarządu Głównego,
d)      na wniosek co najmniej l/4 ogólnej liczby członków Oddziału.

5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Oddziału winno zostać zwołane w przeciągu 30 dni od daty złożenia żądania lub wniosku. Do kompetencji Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków należy rozpatrywanie spraw, dla których zostało ono zwołane.

6.  W przypadku braku wymaganego kworum Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Oddziału wyznacza nowy termin zebrania nie wcześniej niż 30 minut po pierwszym terminie. Dla ważności podejmowanych wówczas uchwał nie jest wymagana obecność co najmniej połowy liczby uprawnionych do głosowania członków.

§ 34

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału należy:

a)      uchwalanie programu działalności Oddziału zgodnie z postanowieniami statutu oraz uchwałami i wytycznymi naczelnych władz Stowarzyszenia,
b)      uchwalanie planu pracy i budżetu na okres następny oraz rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału za okres miniony,
c)      podejmowanie na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału uchwały o udzieleniu absolutorium dla Zarządu Oddziału,
d)      wybór Prezesa i członków Zarządu Oddziału oraz Komisji Rewizyjnej Oddziału,
e)      wybór Delegatów na Walny Zjazd Delegatów,
f)      rozpatrywanie wniosków składanych przez Zarząd i członków Oddziału.

§ 35

Postanowienia zawarte w § 19 statutu stosuje się analogicznie do Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału.

§ 36

Zarząd Główny może uchylić uchwałę Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału, jeśli jest ona niezgodna ze statutem lub grozi poważną szkodą materialną bądź godzi w prestiż Stowarzyszenia. Oddziałowi przysługuje prawo odwołania się, w ciągu 30 dni, do Walnego Zjazdu Delegatów Oddziałów.

Zarząd Oddziału

§ 37

Zarząd Oddziału składa się z 5-7 osób, w tym: prezesa, wiceprezesa, sekretarza oraz skarbnika, wybieranych na okres czterech lat. Prezes wybierany jest w odrębnym głosowaniu, a pozostałych wybierają spośród siebie członkowie Zarządu Oddziału na jego pierwszym posiedzeniu.

§ 38

Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:

 1. kierowanie działalnością Oddziału zgodnie ze statutem i uchwałami władz Stowarzyszenia;
 2. reprezentowanie Oddziału Stowarzyszenia na zewnątrz;
 3. opracowywanie planów pracy i budżetu oraz sprawozdań ze swojej działalności dla Walnego Zgromadzenia członków;
 4. zarządzanie przydzielonym Oddziałowi majątkiem Stowarzyszenia w ramach uprawnień nadanych przez Zarząd Główny – w przypadku nieposiadania przez Oddział osobowości prawnej, a w przypadku posiadania przez Oddział osobowości prawnej – zarządzanie majątkiem Oddziału Stowarzyszenia, w tym zawieranie umów;
 5. nadzorowanie terminowego opłacania składek przez członków Oddziału;
 6. składanie rocznych sprawozdań Zarządowi Głównemu z merytorycznej i finansowej działalności Oddziału;
 7. podejmowanie wszelkich innych prac i przedsięwzięć zmierzających do urzeczywistniania statutowych celów Stowarzyszenia.

§ 39

1.      Zebrania Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

2.      Do ważności uchwał Zarządu Oddziału niezbędna jest obecność przynajmniej 3 członków Zarządu Oddziału, w tym prezesa lub wiceprezesa.

3.      Uchwały Zarządu Oddziału zapadają zwykłą większością głosów.

4.      Pisma w imieniu Zarządu podpisuje prezes lub wiceprezes, lub sekretarz, zaś zobowiązania finansowe zaciągają i podpisują razem prezes i skarbnik.

Komisja Rewizyjna Oddziału

§ 40

1.      Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z trzech członków, którzy wybierają spośród swego grona przewodniczącego i sekretarza.

2.      Komisja Rewizyjna Oddziału działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Główną Komisję Rewizyjną.

§ 41

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:

 1. przeprowadzanie, co najmniej raz w roku, kontroli całokształtu działalności Oddziału;
 2. występowanie do Zarządu Oddziału z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli;
 3. składanie na Walnym Zgromadzeniu Członków Oddziału sprawozdania ze swojej działalności oraz stawianie wniosku o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu Oddziału;
 4. kontrolowanie opłacania składek;
 5. w przypadkach szczególnej wagi występowanie do Zarządu Oddziału z żądaniem zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału;
 6.    reprezentowanie Oddziału Stowarzyszenia w przypadku zawierania  umów przez Oddział Stowarzyszenia  z członkami Zarządu Oddziału.

Majątek  Oddziału posiadającego osobowość prawną

§ 42

1.      Majątek Oddziału Stowarzyszenia posiadającego osobowość prawną stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

2.      Fundusze Oddziału Stowarzyszenia posiadającego osobowość prawną składają się:

a)      ze składek członkowskich; 
b)      z zapisów i darowizn;
c)      z subwencji udzielanych przez instytucje państwowe, samorządowe i społeczne;
d)      z dochodów z działalności statutowej oraz z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie obowiązujących przepisów;
e)      z dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego Stowarzyszenia.

Rozwiązanie Oddziału

§ 43

 1. Rozwiązanie Oddziału następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego, podjętej bądź z własnej inicjatywy, bądź na wniosek Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału.
 2. W przypadku rozwiązania Oddziału Stowarzyszenia posiadającego osobowość prawną  przeprowadza się jego likwidację.

Zarząd Komisaryczny

§ 44

 1. W przypadku gdy działalność Oddziału Stowarzyszenia posiadającego osobowość prawną wykazuje rażące lub uporczywe naruszanie przepisów prawa lub statutu Stowarzyszenia, Zarząd Główny może podjąć uchwałę o powołaniu zarządu komisarycznego w tej jednostce.
 2. Zarząd komisaryczny powołuje się na okres niezbędny do usunięcia nieprawidłowości związanych z rażącym lub uporczywym naruszaniem przepisów prawa lub statutu Stowarzyszenia, nie dłużej jednak niż na okres lat dwóch.
 3. Uchwała o powołaniu zarządu komisarycznego wskazuje sposób reprezentacji Oddziału Stowarzyszenia przez ten zarząd.
 4. Z dniem podjęcia uchwały o powołaniu zarządu komisarycznego członkowie Zarządu Oddziału zostają odwołani z mocy prawa.
 5. Zarząd  Główny obowiązany jest złożyć wniosek o wpis zarządu komisarycznego do Krajowego Rejestru Sądowego w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały, o której mowa w ust. 1, oraz zawiadomić o jej podjęciu właściwy ze względu na siedzibę Oddziału Stowarzyszenia organ nadzorujący. Po ustaniu przyczyny powołania zarządu komisarycznego albo upływu okresu, na który został on ustanowiony, Zarząd Główny obowiązany jest złożyć wniosek o jego wykreślenie z Krajowego Rejestru Sądowego.

ROZDZIAŁ VI

Majątek i fundusze Stowarzyszenia

§ 45

1.      Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

2.      Fundusze Stowarzyszenia składają się:

a)      ze składek członkowskich; 
b)      z zapisów i darowizn;
c)      z subwencji udzielanych przez instytucje państwowe, samorządowe i społeczne;
d)      z dochodów z działalności statutowej oraz z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie obowiązujących przepisów;
e)      z dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego Stowarzyszenia.

Zmiany statutu i rozwiązanie się Stowarzyszenia

§ 46

Uchwałę o zmianie statutu podejmuje Walny Zjazd Delegatów Oddziałów większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej l/2 ogólnej liczby uprawnionych do głosowania.

§ 47

1.      Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia może podjąć specjalnie w tym celu zwołany Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów Oddziałów, większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej l/2 liczby Delegatów.

2.      Uchwała o rozwiązaniu się Stowarzyszenia powinna określać przeznaczenie majątku Stowarzyszenia i podlega w tym zakresie zatwierdzeniu przez władzę rejestracyjną.

Statut do pobrania pod linkiem – STATUT, a także w zakładce DO POBRANIA.