Szanowne Koleżanki, szanowni Koledzy!

Przypominamy o zgłoszeniach do Pomorskiej Nagrody Muzealnej.

Kto może być nominowany: osoby pracujące
w muzeach, których główna siedziba zlokalizowana jest na terenie województwa pomorskiego lub osoby współpracujące z tymi muzeami. W uzasadnionych przypadkach zgłaszane mogą być również przedsięwzięcia prezentowane poza granicami województwa pomorskiego.

Zgłaszać można: wystawy stałe i czasowe, konferencje naukowe i sympozja, wydawnictwa muzealne, działania edukacyjne, działania konserwatorskie, inne wydarzenia i działania artystyczne i kulturalne w dziedzinie muzealnictwa o istotnym znaczeniu dla promocji i upowszechniania muzeów i kolekcjonerstwa.

Kto może zgłaszać kandydatury: instytucje kultury, pracownicy muzeów, w tym autorzy zgłaszanych przedsięwzięć, członkowie Kapituły, stowarzyszenia i związki twórcze,organizacje pozarządowe, organy administracji publicznej, szkoły wyższe i artystyczne, media oraz inne podmioty działające w sferze kultury.

Zgłoszenia należy przysłać:

– w formie elektronicznej na adres: muzealnicy.pomorze@gmail.com
(formularz podpisany i zeskanowany + 3 zdjęcia do prezentacji, dodatkowo: zdjęcia, prezentacje, nagrania etc.)

– pocztą tradycyjną lub osobiście, na adres:
Sylwia Parais, Oddział Pomorski SMP
Muzeum Narodowe w Gdańsku
ul. Toruńska 1, 80-822 Gdańsk
(wypełniony i podpisany formularz koniecznie, dodatkowo: inne materiały)

Formularz i regulamin:
http://muzealnicy.pomorze.pl/zgloszenia-do-pomorskiej-nagrody-muzealnej/

Pytania proszę kierować na adres:
muzealnicy.pomorze@gmail.com

Termin zgłaszania: do 3 kwietnia 2020 r., do godziny 16:00.
Zapraszamy do udziału!